شرایط ثبت نام جهت دوره آموزش خلبانی هواپیمای فوق سبک

1. تکمیل فرم ثبت نام و تعهدنامه
2. حداقل سن 15 سال جهت شروع دوره آموزشی و 18 سال جهت اخذ گواهینامه ی خلبانی
3. حداقل مدرک تحصیلی دیپلم یا گواهی اشتغال به تحصیل
4. مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه جهت آقایان
5. انجام آزمایشات پزشکی (مدیکال )
6. مصاحبه ی حضوری
7. واریز وجه پیش پرداخت به حساب شرکت و تشکیل پرونده
8. هزینه های صدور گواهینامه واستاد خلبان تست در انتهای دوره بر عهده هنرجو می باشد