انواع خدمات قابل ارائه در آموزشگاه خلبانی آسمان غرب

بروشور

تعرفه پروازهای ناوبری به نقاط همجوار


پرواز قیمت
رامسر همراه با یک شب اقامت و برگشت پنج میلیون و پانصد هزار تومان
نوشهر همراه با یک شب اقامت و برگشت شش میلیون تومان

مقصد قیمت مدت زمان
کرمانشاه و برگشت یک میلیون و نهصد هزار تومان دو ساعت
سنندج و برگشت یک میلیون و نهصد هزار تومان دو ساعت
قزوین و برگشت دو میلیون و سیصد و بیست و پنج هزار تومان دو ساعت و نیم
زنجان و برگشت دو میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان سه ساعت
تویسرکان یک میلیون و پنجاه هزار تومان یک ساعت
قروه یک میلیون و پنجاه هزار تومان یک ساعت
اسدآباد یک میلیون و پنجاه هزار تومان یک ساعت
(چون شهرستان ها فاقد باند پروازی می باشند پروازها به صورت رفت و برگشت بدون فرود انجام می شود )
( صندلی مسافر تحت پوشش بیمه معتبر می باشد)
*پروازهای ناوبری به بقیه نقاط ایران طبق تعرفه توافقی انجام میگردد