انواع خدمات قابل ارائه در آموزشگاه خلبانی آسمان غرب

بروشور

تعرفه پروازهای ناوبری به نقاط همجوار


پرواز قیمت
رامسر همراه با یک شب اقامت و برگشت 7 میلیون تومان
نوشهر همراه با یک شب اقامت و برگشت 8 میلیون و 500 هزار تومان

مقصد قیمت مدت زمان
کرمانشاه و برگشت 3 میلیون تومان دو ساعت
سنندج و برگشت 3 میلیون تومان دو ساعت
قزوین و برگشت 3 میلیون و 750 هزار تومان دو ساعت و نیم
زنجان و برگشت 4 میلیون و 500 هزار تومان سه ساعت
تویسرکان 1میلیون و 500 هزار تومان یک ساعت
قروه 1میلیون و 500 هزار تومان یک ساعت
اسدآباد 1میلیون و 500 هزار تومان یک ساعت
(چون شهرستان ها فاقد باند پروازی می باشند پروازها به صورت رفت و برگشت بدون فرود انجام می شود )
( صندلی مسافر تحت پوشش بیمه معتبر می باشد)
*پروازهای ناوبری به بقیه نقاط ایران طبق تعرفه توافقی انجام میگردد