شکایات

کاربران و علاقندان محترم در صورت داشتن هرگونه شکایت در زمینه اخذ خدمات هوانوردی از این شرکت می توانند به دفتر مرکزی شرکت مراجعه و از طریق مدیرعامل تا حصول نتیجه پیگیری نمایند و در صورت عدم حصول نتیجه مراتب از طریق شورای داوری و یا محاکم قضایی پیگیری گردد.


گزارش تخلف فروشگاه‌های اینترنتی